Duálne vzdelávanie pre ďalšie generácie

Spoločnosť Freight consulting s.r.o., pod vedením konateľa Ing. Petra Komendu, MBA sa ako zamestnávateľ,  od roku 2020 rozhodla zapojiť do systému duálneho vzdelávania žiakov stredných škôl na svojich pobočkách v  Bratislave a Žiline.

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo a ak mu bolo zároveň vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania .

Osvedčenie vydáva na základe žiadosti zamestnávateľa príslušná stavovská alebo profesijná organizácia s vecnou pôsobnosťou k odboru štúdia, v ktorom uskutočňuje zamestnávateľ praktické vyučovanie.

Pozitívne stránky duálneho systému sú :

 • nadobudnutie kvalifikácie a prax priamo u zamestnávateľa v odbore , ktorí si študenti vybrali študovať ,
 • osvojenie si pracovných návykov počas štúdia,
 • systém odmeňovania a motivovania, ktorý je nastavený v duálnom vzdelávaní, je pre študentov výhodný vo viacerých smeroch,
 • finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom,
 • možné získanie pracovnej zmluvy so zamestnávateľom po ukončení štúdia

V školskom roku 2020/2021 sme prejavili záujem o študijné odbory

 • prevádzka a ekonomika dopravy,
 • technika a prevádzka dopravy, a
 • všeobecný odbor obchodná akadémia

Máme za to, že v spomínaných odboroch vieme poskytnúť študentom pod vedením hlavného certifikovaného  inštruktora pána Ing. Petra Komendu, MBA  náležité praktické skúsenosti , nakoľko má firma Freight consulting s.r.o.,  v oblasti dopravy a logistiky bohaté skúsenosti od roku 2013 s ktorými sa rada chce podeliť so svojimi budúcimi žiakmi . Primárnu činnosť spoločnosti tvorí medzinárodná nákladná doprava a zasielateľstvo.

Prepravná spoločnosť Freight consulting  s.r.o. je dopravná a špedičná spoločnosť v Bratislave a Žiline, ktorá poskytuje prepravné / špedičné  služby v oblasti prepravy tovarov vo vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy  a špedície.

V školskom roku 2020/2021, sme oslovili na spoluprácu stredné školy :

 • Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava
 • Stredná odborná škola dopravná Kvačalova 20 82108 Bratislava
 • Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina
 • Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta, 010 08 Žilina

Veríme, že tento projekt bude prínosom nielen pre študentov a našu spoločnosť, ale aj pre celkový vzdelávací systém na Slovensku , nakoľko sme toho názoru , že dobrého budúceho zamestnanca treba učiť zodpovednosti , pracovitosti a cieľavedomosti už od začiatku jeho prípravy pre pracovný trh . 


Duálne vzdelávanie pre ďalšie generácie

Zoznam noviniek