XXI. ročník medzinárodnej konferencie Medicína katastrof

Spoločnosť Freight consulting s.r.o. , sa zúčastnila na XXI. ročníka medzinárodnej konferencii Medicína katastrof konanej 24. až 26. októbra 2018 v Tatranských Matliaroch v Slovenskej republike

XXI. ročník medzinárodnej konferencie Medicína katastrof bol obsahovo zameraný na oblasť ochrany zdravia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti po jadrovej alebo radiačnej udalosti, činnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a integrovaného záchranného systému po jadrovej alebo radiačnej udalosti.

Konferencia bola uskutočnená v štyroch tematických blokoch a to   

  • Prvý tematický blok bol zameraný na charakteristiku dôsledkov jadrovej alebo radiačnej udalosti na zdravie obyvateľstva a na súčasný stav havarijnej pripravenosti Slovenskej republiky na jadrové alebo radiačné udalosti.   
  • Druhý tematický blok bol zameraný na aktuálny stav pripravenosti a úlohy Hasičského a záchranného zboru a civilnej ochrany obyvateľstva na jadrovú alebo radiačnú udalosť.
  • Tretí tematický blok bol zameraný na špecifické otázky poskytovania zdravotnej starostlivosti po jadrovej alebo radiačnej udalosti, diagnózu a ošetrenie lokálnych radiačných poranení, medicínsky manažment kombinovaných radiačných zranení, na prvú lekárska pomoc, základné riziká a ochrana pre prvých zasahujúcich.      
  • Štvrtý tematický blok bol zameraný na praktickú ukážku zariadení a osobných ochranných prostriedkov využiteľných po jadrovej alebo radiačnej udalosti.

Zúčastnením sa na XXI. ročníku konferencie Medicína katastrof v Slovenskej republike berieme ako dobrú skúsenosť a sme pripravení využiť naše poznatky a zaoberať sa touto problematikou naďalej.


XXI. ročník medzinárodnej konferencie Medicína katastrof

Zoznam noviniek